Quảng cáo phải gây nhiễu, nếu để bạn quá tập trung vào nội dung quảng cáo, bạn sẽ chỉ trích và thậm chí chửi bới sản phẩm được quảng cáo một cách sml. Do đó, các quảng cáo phải thiết kế sao cho vừa khiến bạn chú ý vừa khiến bạn nhiễu loạn. Não của bạn sẽ thấy quen thuộc với sản phẩm, thương hiệu đó, nhưng bạn sẽ không hiểu rõ nó. Nhưng thứ nó tuyên truyền ra rả hàng ngày, sẽ ngấm vào bạn, và khi bạn cần mua một sản phẩm bạn sẽ bật ngay ra thứ bạn bị quảng cáo suốt ngày.

Read more